Мерни единици за изразяване на захарно съдържание

Прибори за измерване на захарностПознатите ни скали за измерване на захарното съдържание са разработени първоначално от Karl Balling, след това от Adolf Brix и накрая от Normal Eichungskommission чрез Fritz Plato. Всяка една от тях е възприета в различни страни от света.

Всички те подготвят разтвори на чиста захароза с позната концентрация. Измервайки относителната плътност на разтворите, те изготвят таблици с процентното съдържание на захароза спрямо измерената относителна плътност.
Balling измерва относителната плътност до 3-тия знак след десетичната запетая, Brix до 5-тия, а Normal Eichungskommission – до 6-тия. Целта на Normal Eichungskommission била да се поправят грешките в 5-тия и 6-тия знак след десетичната запетая в скалата на Brix.

Снабден с тези таблици, всеки един пивовар, който желае да знае съдържанието на захари в пивната мъст, трябва да измери относителната й плътност и чрез таблицата на Plato да получи стойностите в °P. По същия начин винарите използвайки таблицата на Brix могат да научат захарното съдържание на гроздовата мъст, изразено като захароза в масов %. Всичко това се осъществява чрез специфични измервателни прибори.

Трябва да се отбележи обаче, че нито пивната мъст, нито гроздовата мъст са разтвори на чиста захароза. В тях се разтварят и много други вещества, като други захари, азотни вещества, минерали, хмелови вещества, киселини, танини и много други. Някои от тях имат подобно поведение като захарозата по отношение на плътността като функция от концентрацията. Въпреки това, скалите могат с достатъчна точност да се използват за определяне на захарното съдържание на разтворите.

Скала на Брикс – Brix scale

Градус Брикс (Brix) е мерна единица изразяваща захарното съдържание на воден разтвор. Обикновено се обозначава като °Bx. Счита се, че 1 градус Брикс отговаря на съдържанието на 1 грам захароза в 100 грама от разтвора. Това на практика означава 1 масов процент (% м/м). В случай, че разтворът съдържа и други разтворени вещества, различни от чистата захароза – различни захари, минерали и т.н. то °Bx изразява приблизителното им съдържание.

Градус Брикс е широко използвана мерна единица в производството на вино, захар, плодови сокове, пчелен мед и други. Реално изпълнява същата роля, както широко използваната мерна единица в пивоварната промишленост – градус Плато (Plato) (°P). Същото се отнася и за градус Балинг (Balling). Макар тази единица да е най-стара от посочените три, градус Balling все още се използва в някои части на света, а също така и в редица актуални днес литературни източници.

Въпреки че и трите мерни единици имат една и съща задача – да представят грамовете захароза в 100 грама разтвор, в действителност те имат малки разлики.
Така например, определен захарен разтвор при 20°C има относителна плътност 1,040. Изразено като градуси Брикс това са 9,99325 °Bx, а изразено като градуси Плато – 9,99359 °P. В същото време в захарната промишленост, чийто представител е Международната комисия за единни методи на анализ на захарта – ICUMSA тази стойност е 9,99249%. Очевидно е, че разликите между тези три системи са незначителни и с малко практическо значение. Разликите в тези величини са по-малки и от прецизността дори на относително сложни инструменти.

Поради тази причина, както и поради широкото използване на градус Brix, съвременните измервателни инструменти могат да използват формулите за калкулиране на ICUMSA, но да изразяват резултата като градус Brix.

Скала на Боме – Baume scale

Скалата на Боме представлява двойка от скали, основно за ареометри. Тя е разработена през 1768 година от френския фармацевт Антоан Боме (Antoine Baumé) за измерване на плътността на различни течности. Обозначава се по различни начини: Градуси Baume, Градуси Baumé, B°, Be°, Bé°.

Едната скала измерва плътността на течности, по-тежки от водата, а другата – плътността на течности, по-леки от водата. Стойността на чистата вода в градуси Боме е 0.

Преди стандартизирането на относителната плътност във времето около Втората световна война, скалата на Боме е била широко използвана в индустриалната химия и фармацевтиката за измерване на плътността на течности. Връзката между относителната плътност и градусите Боме може да се изрази и чрез следната зависимост:

Градуси Боме = 144,32.(1 – 1 / D)

където D – относителна плътност

Днес, макар и по-рядко, скалата на Боме все още се използва в някои отрасли на преработвателната промишленост, свързани със захарно цвекло, скорбяла, както и във винопроизводството.

Скала на Оксле – Oechsle scale

Скалата на Оксле (Oechsle) е често използвана при измерване на плътността на гроздова мъст за определяне на зрелостта на гроздето и захарното му съдържание. Скалата е наречена на Фердинанд Оксле (Ferdinand Oechsle, 1774 – 1852) и е широко използвана в немската и швейцарска винарска индустрия. Обозначава се като °Oe.

Според скалата на Оксле, 1 градус Оксле (°Oe) съответства на 1 грам от разликата между масата на 1 литър мъст и 1 литър вода (1 кг вода) при 20°C. Така например, ако гроздова мъст има относителна плътност 1085 при 20°C (1085 грама за 1 литър или 1,085 кг за 1 литър) то тя има 85°Oe.

По принцип, разликата в масите на еквивалентни количества мъст и вода се дължи почти изцяло на разтворените захари в мъстта. Тъй като алкохолът се получава в резултат на ферментация на захарите, то скалата на Оксле се използва и за предсказване на максимално възможното алкохолно съдържание на виното. Прилага се и при определяне на времето за гроздобер.

В страните в които е въведена скалата на Оксле, при използване на рефрактометър за измерване, обикновено той е калибриран към тази скала. Това обаче е индиректна мярка, тъй като в действителност рефрактометърът измерва коефициента на пречупване на светлината на гроздовата мъст.

Основни индикации при вина и продукти от грозде и вино

Индикации при вина продукти от грозде и виноСъдържанието на тази статия се основава на Наредба за означаването и търговското представяне на вино, спиртни напитки и продукти от грозде и вино. Правилата за означаването и търговското представяне на напитките и продуктите целят да защитят интересите на производителите и потребителите, доброто функциониране на пазара на вино и спиртни напитки и стимулирането на производството на качествени продукти.

Правилата за означаването и търговското представяне се прилагат за напитките и продуктите по наредбата, които се съхраняват с цел продажба и се предлагат на пазара. На етикетите на вината и спиртните напитки задължителните индикации се изписват на български език. Етикетирането не е задължително за грозде или плодове, превозвани от лозе или овощна градина до място за винификация или преработка, както и за вина и ракии за семейна консумация.

Задължителни и факултативни* индикации

*факултативен - незадължителен, доброволен, по желание, по избор

При означаването и търговското представяне на напитките и продуктите се вписват само разрешените от наредбата индикации. Те биват са задължителни и факултативни. Задължителните и факултативните индикации се групират в един или повече етикети, прикрепени, залепени върху съда или изписани директно върху него, и се представят с ясни, четливи и незаличими букви.

Задължителни индикации при етикетирането на трапезно вино, трапезно вино с географско указание, качествено вино, произведено в определен район, искрящо вино, искрящо-газирано вино, ароматизирано вино, ликьорно вино, благородно сладко вино и вино от внос

При етикетирането на трапезно вино, трапезно вино с географско указание, качествено вино, произведено в определен район, искрящо вино, искрящо-газирано вино, ароматизирано вино, ликьорно вино, благородно сладко вино и вино от внос се вписват следните задължителни индикации:

търговско наименование на виното

 • номинален обем
 • знак "е"
 • действително алкохолно съдържание
 • номер на производствената партида
 • наименование (фирма), статут и седалище на производителя и на бутилировчика
 • наименование (фирма), статут и седалище на вносителя при случаите на внос.

Търговското наименование на трапезно вино е наименованието "трапезно вино", а търговското наименование на трапезно вино с географско указание се състои от наименованието "трапезно вино" и съответното географско указание.

Географското указание за означаване на трапезно вино, което е купаж от вина, произведени от грозде, произхождащо от различни лозарски райони, може да се използва само при условие, че 85 на сто от виното произхожда от лозарския район, чието име носи трапезното вино.

При трапезно вино с географско указание може да се използва търговското наименование "регионално вино". В този случай индикацията "трапезно вино" не е задължителна.

Търговското наименование на качествено вино, произведено в определен район се състои от наименованието на определения район, микрорайон или масив и една от следните индикации:

 1. "вино с гарантирано наименование за произход" или "вино с гарантирано и контролирано наименование за произход"
 2. "искрящо вино с гарантирано наименование за произход" или "искрящо вино с гарантирано и контролирано наименование за произход"
 3. "ликьорно вино с гарантирано наименование за произход" или "ликьорно вино с гарантирано и контролирано наименование за произход"
 4. "благородно сладко вино"

Търговското наименование на качествено вино, произведено в определен район може да се допълни или замени от специфични традиционни наименования по съответно приложение.

При етикетирането на качествено вино, произведено в определен район в зависимост от условията на неговото производство, определени в акта за утвърждаването му, към наименованието на определения район, микрорайон или масив могат да бъдат добавени индикации за начина на неговото производство и/или името на сорта грозде или негов синоним.

Търговското наименование на внесено в страната качествено вино се състои от думата "вино", допълнена с името на страната на произхода. Когато това вино е означено с географско име, различно от името на страната на произхода, в съответствие с изискванията на законодателството на тази страна думата "вино" се придружава от съответното географско име.

Търговското наименование на:

 1. искрящо вино е "искрящо вино"
 2. искрящо-газирано вино е "искрящо-газирано вино"
 3. ликьорно вино е "ликьорно вино"
 4. ароматизирано вино е "ароматизирано вино"

Търговското наименование "ароматизирано вино" може да бъде заменено от индикацията "аперитив на винена основа".

Търговските наименования на разновидностите ароматизирани вина, при условие че отговарят на изискванията за производство, определени в Наредбата за разновидностите специални вина и правилата за тяхното производство по Закона за виното и спиртните напитки, са:

 1. "вермут"
 2. "ароматизирано вино битер" или "хининово вино", "битер вино" или "американо"
 3. "ароматизирани вина на яйчна основа"
 4. "вакева виниглоги"

Различните етапи в развитието на виното

Развитието на винотоРазвитието на виното включва период от време започващ с началния момент от неговото производство и завършващ с консумацията на виното или съответно неговото деградиране. В рамките на този период изразяващ живота на виното, протичат редица сложни химични, физични, физико-химични и биологични процеси. Част от тях са активни за кратък интервал от време, но други действат през целия живот на виното, макар и с непостоянна скорост и посока на протичане. Съвкупността от тези процеси води до едни непрекъснати изменения в състава на виното. По този начин то придобива своите характерни особености , изразяващи се в цвета, аромата и неговия вкус.
В зависимост от процесите, които преобладават за даден период от време и произтичащите от това характерни свойства на виното, могат да се определят няколко условни етапа в неговия живот:

 • Образуване
 • Формиране
 • Съзряване
 • Стареене
 • Деградиране

Образуване

Образуването на виното логично започва още с гроздобера и завършва с получаване на младото вино веднага след приключване на алкохолната ферментация. Етапът се състои от две фази – преработване на гроздето и алкохолна ферментация.
Преработването на гроздето обхваща процесите и технологичните операции до началото на алкохолната ферментация. Нарича се още предферментативна фаза и може да бъде с продължителност от няколко часа до няколко денонощия, в зависимост от вида и стила на произвежданото вино. Основната задача при преработването е чрез механично въздействие върху гроздето да осигури получаването на гроздова мъст, която през следващата фаза да се превърне във вино. Получените в резултат на проведените технологични процеси гроздова каша и гроздова мъст представляват среди, богати на химични компоненти и с активен ензимен комплекс. В тях започва интензивното протичане на нерегулирани ензимни процеси.
Най-активни през тази фаза са окислително-редукционните процеси, които поради високото съдържание на въздушен кислород са насочени в посока към първично и вторично окисление на съставките на гроздето – органични киселини, ароматични вещества, аминокиселини, фенолни съединения и други. Получените в резултат на тези реакции продукти са в състояние да причинят тотално деградиране на цвета и плодовите тонове в аромата и вкуса на бъдещото вино.
В гроздовата каша и мъст протича интензивна киселинна и ензимна хидролиза на твърдите части на гроздето. В резултат на това се улеснява и ускорява преминаването в гроздовата мъст на ароматични вещества, азотни вещества, фенолни съединения, полизахариди и други вещества от клетките на твърдите части на гроздето, които оказват различно влияние върху ароматно-вкусовите характеристики на бъдещото вино.
По време на цялата фаза компонентите от състава на гроздовата каша и мъст взаимодействат помежду си и по неензимен път чрез няколко типа реакции:

 • физични - кристализация на соли на някои органични киселини
 • физико-химични - коагулация и преципитация на колоиди
 • химични - взаимодействие на разтворими вещества и получаване на неразтворими комплекси

Тези реакции обикновено протичат със значително по-малка скорост от ензимните и се съпровождат с утаяване на получените продукти. Най-често това се отразява положително върху качеството на виното.

Образуване на винотоЕдновременно с това гроздовата каша и мъст са изключително благоприятна среда за развитие на естествената микрофлора на гроздето - главно дрожди, бактерии и плесени. Тяхното свободно развитие по време на предферментативната фаза е съпроводено с редица рискове за качеството на бъдещото виното.

Казаното дотук показва, че предферментативната фаза, въпреки своята малка продължителност, е от съществено значение за качеството на произвежданото вино. За протичането на споменатите процеси в една или друга посока оказват съществено влияние и биологичните особености на сорта грозде, екологичните условия в района на неговото култивиране и прилаганата агротехника. Голяма част от протичащите процеси са обект на постоянен контрол и управление Регулират се множество технологични фактори – степен на узряване, смачкване на гроздето, хидродинамично състояние, температура, киселинност на гроздовата каша и мъст, продължителност и температура на контакта на мъстта с твърдите части на гроздето и други.
Втората фаза от образуването на виното включва алкохолната ферментация на гроздовата каша и мъст. Продължителността й най-често е в границите между 20 и 40 дни, но в отделни случаи на винопроизводството може да достигне и 3 до 12 месеца. Това е времето на най-интензивните биохимични, химични и физикохимични процеси в живота на виното, предизвикани от размножението и развитието на винените дрожди. Те метаболират главно захарите и по-малко азотните вещества и органичните киселини на гроздето, при което се получават вече разгледаните вторични продукти на ферментацията – алкохоли, естери, алдехиди, кетони, някои органични киселини и други. Във ферментиращата среда се натрупва и въглероден диоксид. Настъпилите коренни промени в химичния състав на гроздовата мъст формират нейните нови органолептични свойства, в резултат на което тя се превръща в младо вино. В края на ферментацията започва разграждането на мъртвите дрождени клетки в резултат от неконтролираното действие на съдържащите се в тях ензими. Процесът е известен под името автолиза и обогатява виното на редица ценни съставки, подобряващи неговите органолептични характеристики.
След приключване на алкохолната ферментация младото вино има почти завършен вид, но все още не притежава органолептичните характеристики на готово вино. Оформянето им се извършва през следващия етап от живота на виното.

Класификация на вината – категории, видове и типове

wine-16-sПо отношение на вината се наблюдава едно изключително разнообразие спрямо органолептичните им характеристики и свойства.

Тъй като трудно могат да се определят обобщаващи показатели, спрямо които вината да бъдат характеризирани и разграничени, то приложената класификация е следствие на редица нормативни актове, в основата на които лежи Закон за виното и спиртните напитки.

Самото вино е продукт, получен изключително в резултат на пълна или частична алкохолна ферментация на смачкано или несмачкано прясно грозде или гроздова мъст от прясно грозде. Вината са бели, розови и червени и се определят в категории, видове и типове.

Категории вина

Вината се разделят в две категории: трапезни вина и качествени вина, произведени в определен район. Наименованието на категорията е задължителна индикация за означаване и търговско представяне на вината.

Трапезните вина

Трапезно е виното, което е произведено от грозде от препоръчани, разрешени и временно разрешени сортове лози, има естествено алкохолно съдържание най-малко 7,5 обемни %, действително алкохолно съдържание най-малко 9 обемни % и общо алкохолно съдържание не повече от 20 обемни % за вината, получени без повишаване на естественото алкохолно съдържание, и съдържа титруеми киселини, изразени като винена киселина, най-малко 3,5 g/dm3.

Регионално е трапезното вино, което е означено с географско указание, при условие че е произведено от грозде, получено в лозарския район, чието име носи виното, от определени по реда на наредба разрешени или препоръчани сортове лози.

Допуска се използването на географско указание за означаването на регионално вино, представляващо купаж от вина, произведени от грозде, произхождащо от различни лозарски райони, при условие че 85% от гроздето произхожда от лозарския район, чието име носи съответното регионално вино. Регионалните вина се утвърждават със заповед на министъра на земеделието и храните при условия и по ред, определени в наредба.

Географското указание, използвано при означаването на регионално вино, трябва да бъде свързано с лозарския район, от който произхожда гроздето. Традиционно наименование може да бъде използвано като географско указание на определен лозарски район.

Индикацията регионално вино може да замества индикацията трапезно вино.

Качествени вина произведени в определен район

Качествено вино, произведено в определен район, е виното, което произхожда от определен лозарски район, микрорайон или масив, чието име служи за означаване на виното, и което е получено, обработено в определения район, микрорайон или масив. Неговите качества или съществени характеристики се дължат основно или изключително на географската среда, която включва природни условия и производствени традиции. Производителите на качествени вина, произведени в определен район, не могат да преотстъпват правата си на ползватели на наименованието за произход на трети лица, които не са вписани като ползватели на наименованието за произход.

Тези вина притежават специфични качества с елементи на неповторимост, които се дължат основно или изключително на географската среда – природни условия и производствени традиции.

Географските наименования, използвани при означаването на качествените вина, произведени в определен район, се свързват с определения лозарски район, от които произхождат. Традиционно наименование може да бъде признато като географско наименование на определен район, микрорайон или масив по начин и по ред, определени в наредба.

Вината от тази категория отговарят на високи изисквания относно техния произход и се делят на две групи – вина с гарантирано наименование за произход (ВГНП) и още по-качествените вина с гарантирано и контролирано наименование за произход (ВГКНП). Наименованията ВГНП и ВГКНП са задължителни индикации за означаване и търговско представяне.

Районът, микрорайонът или масивът, чието име се използва за означаване на качествени вина, произведени в определен район, подлежи на задължително определяне от министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице, като се вземат предвид елементите, които оказват влияние върху качеството на вината, и особено климатът, изложението, съставът и свойствата на почвата и подпочвата. Районът, чието име се използва за означаване на качествени вина, произведени в определен район, се определя по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното, съгласувано с Националната лозаро-винарска камара.

Специфичните условия, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, като се вземат предвид традиционните условия за производство, се определят от следните елементи:

 • нанесен на картата на лозята район, микрорайон или масив
 • разрешени и препоръчани сортове лози, определени за съответния район в наредба
 • агротехнически мероприятия
 • приложени методи и технологии за производство на вино
 • минимално естествено алкохолно съдържание – имайки предвид данните за добрите реколти грозде през последните 10 години от най-представителните места за района
 • добив от хектар – имайки предвид данните за добрите реколти грозде от най-представителните места за района през последните 5 и 8 години, съответно за ВГНП и ВГКНП
 • резултати от физико-химични и микробиологични анализи и органолептична оценка
 • съотношение между произведено количество грозде и произведено количество вино

Всяко качествено вино, произведено в определен район, се означава с контролен номер при условия и по ред, определени в наредба. Производителите на качествени вина не могат да преотстъпват правата си на ползватели на наименованието за произход на трети лица, които не са вписани в регистъра като ползватели на наименованието за произход.


Видове вина

Вината биват три вида: тихи, шумящи и специални.

Тихи са вината, при които съдържанието на въглеродния диоксид не превишава 2 g/dm3. На практика в условията на нормално атмосферно налягане те са ненаситени разтвори на въглеродния диоксид. Поради това те не отделят мехурчета (не играят) и не образуват пяна (не са пенливи) при отваряне на бутилката и наливането им в чаша.

Шумящи са вината, които в резултат на първична или вторична алкохолна ферментация или чрез добавяне на въглероден диоксид се характеризират с отделяне на въглероден диоксид при отваряне на съда, в който се съхраняват. Шумящите вина са пенливи и искрящи.

Специални вина са ликьорните вина, ароматизираните вина и благородно сладките вина.

Пенливи вина

Пенливите вина са естествено пенливи и пенливи-газирани.

Естествено пенливите вина са вина, получени в резултат на първична или вторична алкохолна ферментация на прясно грозде, на гроздова мъст, на вино, годно за производство на трапезно вино, на трапезно вино, на качествено вино от определен район и на вносно вино. Те се характеризират с отделянето на въглероден диоксид - резултат изключително от алкохолна ферментация, като налягането на въглеродния диоксид в затворени съдове при температура 20ºС не може да бъде по-ниско от 3 бара.

Пенливи-газирани вина се получават само от трапезни вина. Те се характеризират при отварянето на бутилката с отделянето на въглероден диоксид - резултат изцяло или частично от добавянето на въглероден диоксид, като налягането му в затворени съдове при температура 20ºС не може да бъде по-ниско от 3 бара.

При производството на пенливи вина е допустима употребата на захароза, винен дестилат, естествени ароматни и вкусови добавки и/или извлеци от тях при условията и по реда, определени с наредба.

Пенливите вина могат да бъдат категоризирани като качествени вина, произведени в определен район при условията на наредба.

Пенливи качествени вина, произведени в определен район не могат да се произвеждат от и с участието на вносни вина.

Искрящи вина

Искрящите вина са естествено искрящи и искрящи-газирани.

Естествено искрящи вина са вината, получени от трапезни вина, от качествени вина, произведени в определен район или от продукти, годни да дадат трапезни или качествени вина, произведени в определен район, имащи естествено алкохолно съдържание не по-малко от 7 обемни % и действително алкохолно съдържание не по-малко от 9 обемни %, като налягането на въглеродния диоксид в затворени съдове при температура 20ºС не е по-малко от 1 бар и не е повече от 2,5 бара.

Искрящи-газирани вина са вината, получени от трапезни вина, от качествени вина, произведени в определен район или от продукти, годни да дадат трапезни или качествени вина, произведени в определен район, имащи естествено алкохолно съдържание не по-малко от 7 обемни процента и действително алкохолно съдържание не по-малко от 9 обемни процента, като налягането на въглеродния диоксид - резултат от неговото пълно или частично прибавяне, в затворени съдове и при температура 20ºС не е по-малко от 1 бар и не е повече от 2,5 бара.

При производството на искрящи вина е допустима употребата на захароза, винен дестилат, естествени ароматни и вкусови добавки и/или извлеци от тях при условията и по реда, определени с наредба.

Ликьорни вина

Ликьорни са вината, получени от прясна или частично ферментирала гроздова каша или гроздова мъст, или вина, или комбинации от тях с добавка на етилов алкохол от земеделски произход или винен дестилат.

Ликьорните вина имат действително алкохолно съдържание, равно или повече от 15 обемни %, но непревишаващо 22 обемни %, и общо алкохолно съдържание не по-малко от 17,5 обемни %, с изключение на някои качествени ликьорни вина, произведени в определени райони, посочени в наредба.

Ликьорните вина могат да бъдат категоризирани като качествени вина, произведени в определен район при условията и по реда на наредба.

Ароматизирани вина

Ароматизирани вина са вината, чийто органолептичен характер е оформен чрез ароматизиране с естествени ароматизиращи вещества и/или с естествени ароматизиращи композиции, и/или с билки и подправки, включително извлеци от тях, и/или с вкусови продукти, и/или с комбинации от тях.

Ароматизираните вина имат действително алкохолно съдържание, равно или повече от 14,5 обемни %, непревишаващо 22 обемни %, и общо алкохолно съдържание, равно или повече от 17,5 обемни %

Към ароматизираните вина се допуска добавянето на въглероден диоксид.

Ароматизираните вина се приготвят от вино и/или прясно спиртована гроздова мъст или вина с добавка на етилов алкохол от земеделски произход и подслаждащи средства.

Като подслаждащи средства могат да се използват полубяла и бяла захар, рафинирана бяла захар, декстроза, фруктоза, сироп от глюкоза, течна захар, сироп от инвертирана захар, ректифицирана концентрирана гроздова мъст, карамелизирана захар, мед, захар от рожкови, както и всички други естествени захаросъдържащи субстанции, които имат аналогичен ефект на горните продукти.

Ароматизирана напитка на основата на вино е напитка, получена от вино, към което са добавени ароматизиращи субстанции със или без добавка на гроздова мъст, и с действително алкохолно съдържание не по-малко от 7 обемни % и не повече от 14,5 обемни %.

Ароматизирана напитка на основата на вино може да бъде означена с наименованието "пелин", ако е произведена в България по специална технология. В билковата смес, използвана при производството на "пелин", делът на билките от рода "пелин" е не по-малък от 20 масови %

Благородно сладки вина

Благородно сладки вина са вината, чиято изходна суровина е най-малко 85 % добре узряло завехнало грозде или нападнато от благородна плесен Botrytis Cinerea, получени от гроздова мъст с начално минимално естествено захарно съдържание 212 g/dm3, като ферментацията е спряна чрез добавянето на етилов алкохол, винен дестилат или други разрешени енологични практики.

Със специфичното традиционно означение "благородно сладко вино" се означават качествени вина, произведени в определен район, произведени при условията и по реда на наредба.


Типове вина

Типът на вината се определя от съдържанието на остатъчна захар. Това определя и степента на изява не техния сладък вкус.

Тихите вина биват:

 • сухи - със захарно съдържание до 4 g/dm3 Допуска се захарното съдържание да бъде до 9 g/dm3, при условие че то не надвишава съдържанието на титруеми киселини във виното с 2 g/dm3
 • полусухи - със захарно съдържание от 4 до 12 g/dm3; допуска се захарното съдържание да бъде до 18 g/dm3, при условие че съдържанието на титруеми киселини, изразено в g/dm3, събрано с числото 10, не надвишава захарното съдържание на виното
 • полусладки - със захарно съдържание от 12 до 45 g/dm3
 • сладки - със захарно съдържание над 45 g/dm3

Пенливите и искрящите вина биват:

 • брют натюр - със съдържание на захар до 3 g/dm3
 • екстра брют - със съдържание на захар до 6 g/dm3
 • брют - със съдържание на захар под 15 g/dm3
 • екстра сухи - със съдържание на захар от 12 до 20 g/dm3
 • сухи - със съдържание на захар от 17 до 35 g/dm3
 • полусухи - със съдържание на захар от 33 до 50 g/dm3
 • сладки - със съдържание на остатъчната захар над 50 g/dm3

При положение че съдържанието на остатъчна захар във виното позволява използването на две от определенията за типове вина, производителят или вносителят може да използва само едно по свой избор.

Виното - характеристика и особености

Бяло виноБелите вина се произвеждат основно от бяло грозде, но съществува и възможност за производство на бяло вино от червено грозде, при условие че сокът му е необагрен. Възможно е да се разграничат два стила на белите вина-т.нар. “Класика” и “нов свят”. Класическите бели вина, ферментирали в дъбова бъчва са с наситен сламесто жълт цвят, в аромата и вкуса се откриват фини нотки на узрели и презрели плодове и ядки добре вградени с общия фон на благородна дъбова дървесина. Вината от новия свят са със свеж златисто-жълт цвят, с вплетени игриви свежи зеленикави оттенъци. Аромата и вкуса са интензивно подчертани от невероятно пищната експлозия на феерия от свежи и узрели тропически плодове и плодово-цветисти тонове.

Розовите вина са интересен клон от богатата гама категории, видове и типове вина. Техният цвят наподобява в по-голяма степен червено вино, но са винифицирани по технологията на белите вина, чрез по-бързото или по-забавено (според желаните резултати) оцеждане на гроздовия сок от твърдите части на гроздето. По този начин нюансите може да варират в широк диапазон на червения цвят-от класическите френски розета, които са с типичен цвят на ципа от кромид лук до цвета на свежи малини. В ароматично и вкусово отношение преобладават свежите тонове на горски ягоди и малини.

Червено виноЧервените вина се произвеждат само от червено грозде с обагрен или необагрен сок. Те предоставят в ръцете на енолога необятни възможности за подчертаване и изява на сложни комплекси от вкусове и аромати, идващи както от самото грозде, така и от процеса на ферментация и съзряване в дъбови бъчви. Но истинската наслада и удовлетворение от постигнатото с виното се доставя при консумацията колекционни вина, където бутилковото развитие на виното, изразяващо се чрез букет от аромати и комплексни вкусове би запленил и най-претенциозния вкусов каприз. Така за отделните вина, цвета варира от наситен,плътен, гранатов, пурпурно червен цвят с виолетови оттенъци при млади вина, през елегантния рубинено-червен цвят при съзрявалите в дъбови бъчви вина до фино керемиденочервения цвят при бутилково старелите вина. Ароматните комплекси също варират в зависимост от възрастта на виното, сорта грозде, тероара на микрорайона и др. Често се срещат сочни, презрели или термично обработени червени и черни горски плодове при млади вина, съпътствани от пикантни подправки, тютюн, даже и шоколад при аристократичната Сира. По време на съзряването в дъбови бъчви плодовите нюанси се облагородяват с аромата и вкуса на благородна дъбова (или друга) дървесина от бъчвите, които са верен, добър приятел и незаменим спътник в живота на червените вина, още повече ако са с контролирана степен на обгаряне. В бутилково старелите вина всички тези аромати и вкусове се вплитат в общ букет, но и не само, тук се появяват и изтънчени смолисти тонове, евкалипт, често вкус на дивечово месо и кожа, трюфели и други.

В този раздел, може да откриете разнообразна и полезна информация относно всичко съпътстващо виното, а именно:

Характеристика на белите вина

Характеристика на червените вина

Лозаро-винарски райони в България

Различните етапи в развитието на виното

Класификация на вината - категории, видове и типове

Основни индикации при вина и продукти от грозде и вино

Мерни единици за изразяване на захарно съдържание

Харакеристика на бели вина - След регистрация

Характеристика на червени вина - След регистрация

Технологични основи при производство на бели вина

Технологични основи при производство на червени вина

Технология за производство на бели вина - След регистрация

Технология за производство и стареене на червени вина - След регистрация

Приложими бистрители при производството на вина - След регистрация

Химичен състав на дъбовата дървесина - След регистрация

 

Достъпът до някои материали е възможен единствено за регистрирани  потребители.
Може да направите своята регистрация ТУК