Download - полезни технологични и любопитни материали

Overview
Number of Categories: 6
Categories: Страница 1 от 2
Subcategories: 0
Files: 8

Операционните схеми дават графичен израз на операциите при протичане на даден технологичен процес. Включени са входящи суровини и материали, както и междинни и крайни продукти.

Subcategories: 0
Files: 4

Материалните баланси показват целия технологичен процес в числови стойности и изразяват промените в баланса между суровини и продукти, следствие на конкретни процеси.

Subcategories: 0
Files: 7

Технологичните режими предоставят възможност за провеждане и контрол на конкретен технологичен процес. Схемите изобразяват графично условията на тяхното провеждане.

Subcategories: 0
Files: 3

Апаратурно-технологичните схеми представляват графично изобразяване на машините и апаратите участващи в провеждането на конкретен технологичен процес, както и връзките между тях.

Subcategories: 0
Files: 3

Справочните материали в тази категория представляват набор от различни схеми, диаграми, номограми, таблици и други. Служат при отчитане на стойностите на даден технологичен параметър.